Vilkår for udstillere

Udstillere
Virksomheder og produkter på udstillingerne skal være godkendt af Con.Ex. En godkendt virksomhed kan udstille produkter, udstyr og tjenester, der skal overholde dansk lovgivning, og Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner, hvis den udstillende virksomhed er medlem af Lif eller reguleret af Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI). Virksomheder, der reguleres af ENLI, skal give meddelelse til ENLI om udstillingen. Virksomheder der er underlagt Medicoindustrien skal følge Medtech Europes Code of Ethical Business Practice som er de etiske retningslinjer for MedicoindustrienCon.Ex udbyder udstillingsmulighed, selv om et program ikke er specifikt sundhedsplejefagligt, uddannelsesmæssigt eller endeligt.

Det er udstillerens ansvar at overholde de ovennævnte regler og forskrifter. Con.Ex forbeholder sig retten til at nægte udlejning af stande eller at opsige en kontrakt, hvis en virksomhed ikke overholder reglerne.

Standfordeling og omkostninger
Con.Ex fordeler standplacering og forbeholder sig retten til at ændre den oprindelige standplacering. Con.Ex underretter udstillerens kontaktperson herom.

Standomkostninger er skitseret på www.conex.dk for hvert arrangement.

Udstillingsstanden vil altid blive placeret i nærheden af det lokale, hvor det videnskabelige program præsenteres. Con.Ex vil bestræbe sig på at placere standene separat, hvor kun sundhedspersonale har adgang. Udstillinger må kun omfatte fremme af receptpligtig medicin, forudsat at standen er adskilt fra offentligheden, som det kræves af dansk lovgivning og regler.

Økonomi
Con.Ex overholder momsreglerne. Fakturaen vil blive sendt fra Con.Ex:

Adresse:
Millingvej 20
3450 Allerød
Mail: info@conex.dk
CVR: 38350129
Bankonto: 8117-1043727
IBAN: DK0581170001043727
SWIFT: NYKBDKKK
Bank: Nykredit
Bank adresse: Københavnsvej 45-47, 4000 Roskilde

Ændringer eller aflysninger
Aflysninger af Con.Ex
Con.Ex kan aflyse arrangementet på grund af uforudsete hændelser (f.eks. officielle foranstaltninger, arbejdskonflikt, force majeure osv.) og kun beholde udstillerens administrationsgebyr. Alle resterende gebyrer skal tilbagebetales. I tilfælde af aflysning af Con.Ex eller arrangørerne, kan intet hotel eller flyselskabs udgifter godtgøres af Con.Ex.

Aflysninger af udstillere
Udstillerne må aflyse deres stand til hver en tid ved skriftlig meddelelse til Con.Ex. Con.Ex refunderer standlejen efter aftale med arrangøren af arrangementet og udstilleren. Administrationsgebyret vil blive tilbageholdt til dækning af administrative omkostninger. Udstillere er ansvarlige for at annullere enhver anden reservation (fx hotel eller fly). Con.Ex må videresælge en stand, der er annulleret af udstiller.

Standplads og aktiviteter
Enhver standplads, som ikke er besat ved arrangementets start, vil blive betragtet som en udeblivelse, og den plads vil blive mistet af udstilleren. Med mindre en forsinkelse er blevet anmeldt, vil den mistede stand kunne videresælges eller anvendes af Con.Ex uden forpligtelse til nogen som helst tilbagebetaling. Detm er den udstillende virksomheds ansvar at underrette relevant personale i tide om udstillingens omfang.

Udstilleren må ikke dele eller fremleje til anden virksomhed, med mindre andet er aftalt med Con.Ex.

Udstillerens ret til at fremvise og distribuere reklamemateriale og interagere med de besøgende købt standplads
Aktiviteter på og drift af standen skal udføres på en sådan måde, at arrangementet eller de omkringliggende stande ikke generes. Udstilleren skal føre sine aktiviteter på den købte stand, ikke udenfor, uden forudgående aftale med Con.Ex. Con.Ex er bemyndiget til at udelukke udstilleren fra begivenheden uden tilbagebetaling af omkostninger.

Brandsikkerhed
Udstillere er ansvarlige for viden om og overholdelse af alle brand- og sikkerhedskrav og skal følge de retningslinjer, der er givet af en repræsentant fra mødestedet.

Ansvar
Con.Ex er kun ansvarlig for skader eller grov uagtsomhed, tab af liv, legemsbeskadigelse og påvirkning af helbredet forårsaget på arrangementets mødested, på dets medarbejdere og agenter.

Ovennævnte ansvarsbegrænsninger er også gyldige for det personlige ansvar for medarbejdere og repræsentanter af Con.Ex.

Forsikring
Udstillere opfordres udtrykkeligt til at gøre brug af egne forsikringer. Con.Ex bærer ingen forsikringsrisiko på vegne af udstillere. Con.Ex antager, at udstillere er tilstrækkeligt forsikret.

Endvidere opfordres udstillere til at indgå forsikringer for følsomme eller værdifulde genstande. Con.Ex påtager sig ikke ansvar for udstilleres ejendomme. Con.Ex hjælper gerne med at håndtere udstillerens materialer, men det er den udstillende virksomheds ansvar og dennes forsikring der dækker.

Besøgende og personale
Hvis der ikke er truffet anden aftale, vil adgang kun være tilgængelig for registrerede besøgende og personale på mindst 18 år.

Con.Ex er ikke ansvarlig for en besøgendes skader, som han eller hun måtte have lidt på grund af en udstiller, ej heller skader han eller hun forårsager på udstillers udstyr.

Ændring af vilkår
Con.Ex forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår til hver en tid. Alle ændringer er bindende for udstiller. Eventuelle spørgsmål, der ikke specifikt er omfattet heri, kan stilles til info@conex.dk.

Copyright: Con.Ex 2022.